Tranh Chữ Cha Mẹ Thư Pháp

Chủ đề:Thư pháp chữ Tâm.

Nội dung:Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.

Tác gỉa: Lê Sinh.

Chất liệu: Gỗ hương.